Tere tulemast!

Ostutingimused

E-tellimiskeskkonna tingimused

 

1            Üldist

1.1          E-tellimiskeskkonna tingimused (edaspidi Tingimused) käsitlevad AS-i Eesti Posti (edaspidi POST) Interneti tellimiskeskkonna (edaspidi E-keskkond) kasutamise tingimusi. Kui E-keskkonda kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) kasutab E-keskkonda, siis tähendab see, et ta nõustub Tingimustega ja kohustub neid täitma.

1.2          POSTi andmed: AS Eesti Post, Pallasti 28, 10001 Tallinn, e-post info@omniva.ee, klienditeeninduse  telefon 661 6616.

2            Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused

2.1          Kasutajal on õigus kasutada E-keskkonda kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega, sh esitada E-keskkonna kaudu Tellimusi, saada infot, esitada päringuid jmt.

2.2          Kasutajal on õigus esitada E-keskkonna kasutamist puudutavaid pretensioone POSTi klienditeeninduskeskusesse (tel 661 6616, E-R 9-20*, L 9-15 (*v.a riiklikel pühadel), info@omniva.ee).

2.3          Kasutaja vastutab E-keskkonnas sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest.

2.4          Kasutaja kohustub kasutama E-keskkonda üksnes seadusele ja heale tavale vastavatel eesmärkidel.

2.5          Kasutaja vastutab täielikult Tingimuste, seaduse või hea tava vastasest E-keskkonna kasutamisest POSTile, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

3            POSTi õigused, vastutus ja kohustused

3.1          POST vastab Kasutaja pöördumistele mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

3.2          POST kohustub mitte edastama Kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

3.3          POST jätab endale õiguse edastada Kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus.

3.4          POST ei vastuta Kasutaja poolt E-keskkonnas sisestatud andmete õigsuse eest.

3.5          POST ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu E-keskkonna kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kättetoimetamise eest. Toodete kättetoimetamisega hilinemisel enam kui 30 päeva, teatab POST sellest Kasutajale ühe Kasutaja poolt Postile edastatud sidekanali kaudu.

3.6          POSTil ei ole õigust tellitu asemel anda üle muu asi.

4            Tellimine E-keskkonnas

4.1          Kasutaja täidab Tellimuse esitamisel E-keskkonnas Tellimuse esitamiseks kohustuslikud infoväljad.

4.2          Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Tellija kontaktandmed, milleks füüsilise isiku puhul on: eesnimi, perekonnanimi, aadress ning telefoninumber või e-posti aadress; juriidilise isiku puhul: organisatsiooni nimetus, registrikood, aadress, ning telefoninumber või e-posti aadress.

4.3          Juhul, kui Tellimuse saaja ja Tellija on erinevad isikud, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 4.2 nimetatud andmed.

4.4          Kasutaja Tellimus loetakse esitatuks selle Kasutaja poolse kinnitamisega E-keskkonnas, millega ta nõustub Tingimustega.

4.5          POST kinnitab Kasutaja iga Tellimuse vastuvõtmist E-keskkonnas. Tellimuse vastuvõtmine on infoks tellimuse aktsepteerimise kohta, kuid ei tähenda Tellimuse kohest täitmist.

4.6          POST alustab Tellimuse täitmist pärast Tellimussumma täies mahus POSTi arvele laekumist, millisest hetkest alates loetakse leping Toote ostmiseks Kasutaja ja POSTi vahel sõlmituks.

4.7          Tellimussumma on Tellijal võimalik tasuda E-keskkonnas Tellimuse vormistamisel.

5             Numismaatilis-bonistiliste toodete tellimine

5.1          Tellimuse esitamisel valib kasutaja ostetavad tooted ning kättetoimetamise viisiks kas tähtsaadetis (Kiri) või pakina saadetis (Pakk), Eesti siseselt tähendab valik Pakk kullersaadetist

5.2          Tellimuse Tellimussumma koosneb tellitud toodete maksumusest, käsitlus- ja kohaletoimetamistasudest ning üle 35,00 € tellimuse korral väärtustamisest.

5.3          Käsitlustasu suurus on kõikidel tellimustel 1,00 € tellimuse iga 250 grammi kohta.

5.4          Kohaletoimetamistasude hinnakirja aluseks on POSTi kirjateenuste hinnakiri, pakiteenuste hinnakiri ja kullerteenuste hinnakiri, Riigisisene kirjateenuste hinnakiri, rahvusvaheline kirjateenuste hinnakiri, riigisisene pakiteenuste hinnakiri, rahvusvaheline pakiteenuste hinnakiri, rahvusvaheliste väärtsaadetiste vastuvõtutingimused sihtriigis.

5.5          Riigisisene tellimus kaaluga kuni 2000 grammi ja väärtusega kuni 35,00 € toimetatakse kohale tähtmaksikirjana, väärtusega üle 35,00 € väärtmaksikirjana ning lisandub tellitud toodete maksumuse väärtustamine ostusummast 1%.

5.6          Riigisisene tellimus kullersaadetisena toimetatakse kohale Kuller Pluss teenusena ning lisandub tellitud toodete maksumuse väärtustamine ostusummast 1%.

5.7          Rahvusvaheline tellimus kaaluga kuni 2000 grammi ja väärtusega kuni 35,00 € toimetatakse kohale prioriteetse tähtmaksikirjana, väärtusega üle 35,00 € prioriteetse väärtsaadetisena arvestades sihtriigi väärtkirjade ja väärtpostipakkide vastuvõtu tingimusi ning lisandub tellitud toodete maksumuse väärtustamine ostusummast kirisaadetisel 10% ja pakisaadetisel 5%.

5.8          Tellimuse maksimaalne kaal on 20 000 grammi, riigisisese tellimuse maksimaalne väärtus on 4505 €, rahvusvahelise tellimuse korral vastavalt sihtriigi väärtkirjade ja väärtpostipakkide vastuvõtu tingimustele.

5.9          Toodete tellimus jõustub alates tellimussumma laekumisest POSTi pangakontole.

5.10       Tellimuse täitmise, st toodete Eestis asuvale saajale kättetoimetamise aeg on mitte rohkem kui 4 tööpäeva alates Tellimuse jõustumisest. Kui Tellimuse täitmine 4 tööpäevaga ei ole võimalik, teavitatakse sellest Tellijat tema poolt Tellimuse esitamisel teatatud sidevahenditele.

5.11       Füüsilisest isikust saajal on õigus tooted tagastada 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest ning toodete maksumuse summa tagasi saada. Käsitlustasu summat ei tagastata, v.a juhul kui Tellija on tooted tagastanud Posti poolt ebakorrektselt täidetud tellimuse tõttu.

5.12       Juriidilisest isikust saajal on õigus tooted tagastada 7 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest ning Tellimussumma tagasi saada, juhul kui Post on Tellimuse täitnud ebakorrektselt, st üle antud tooted ei vasta tellitud toodetele koguse, kvaliteedi või sortimendi poolest.

5.13       Toodete tagastamiseks esitab Tellija POSTile kirjaliku avalduse, milles on toodud Tellija punktis 4.2 nimetatud kontaktandmed, Tellimuse kirjeldus, tellimussumma tasumise andmed (tasumise kuupäev, summa, pank) ning tagastatavad tooted. Võimalusel palume saajal märkida ka tagastuse põhjus. Tagastatavad tooted ning avalduse toodete tagastamiseks edastab Tellija aadressil Eesti Postmark, Pallasti 28, 19098 Tallinn.

5.14       POSTil on õigus keelduda toodete tagasivõtmisest ja raha tagastamisest, kui tagastatav toode on kahjustatud.

6           Isikuandmete töötlemine

6.1         Tellija annab E-keskkonnas andmeid sisestades ja tellimust esitades POSTile õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, aadress, e-posti aadress jms).

6.2         Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või tellimuse kättetoimetamiseks.

6.3         POST  ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele isikuandmeid üle.

6.4         POSTil on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Tellija teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis Tellija on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

6.5          POST järgib isikuandmete töötlemisel Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud põhimõtteid.

7            Lõppsätted

7.1          Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda Konkurentsiametisse või kohtusse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.